Quang Ba Tay Ho
Khoan Dung Square
Giải thưởng Bùi Xuân Phái
Giải thưởng kiến trúc quốc gia
Công trình mới ở Bhutan